Ogłoszenia

Malbork, 29.01.2021

 

OSTATECZNE WEZWANIE

 AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Nyborg-Mawent s.a.

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

 

Nyborg-mawent s.a. z siedzibą w Malborku (82-200), przy ul. Ciepłej 6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043666,  posiadająca NIP: 579-000-67-60 oraz REGON: 170062696 (zwana dalej: „Spółką”)

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

 

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE

DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. Ciepła 6, 82-200 Malbork,  w pok. nr 2, w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Jednocześnie proszę o wypełnienie załączonych formularzy i dostarczenie do siedziby firmy.

Jeżeli dokumenty zostały już dostarczone do siedziby Firmy, proszę uznać niniejsze wezwanie za nieaktualne.

 

 

 

Załączniki:

  1. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
  2. Formularz informacji GIIF
  3. Oświadczenie PP
  4. Zgoda na komunikację
  5. Formularz danych osobowych

 

Niniejsze wezwanie jest  wezwaniem OSTATECZNYM. Informację o wezwaniu umieszcza się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.