Kodeks etyki

Nyborg-Mawent S.A.

Niniejszy kodeks powstał, aby wartości w nim wskazane pomagały nam kształtować kulturę naszej Firmy opartą o zasady etycznego postępowania wobec naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

I. Prawa człowieka i praktyki pracownicze

Nyborg-Mawent S.A. w pełni respektuje prawa człowieka.

W szczególności zwracamy naszą uwagę na:

A. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie, ochronę przed nękaniem i molestowaniem
Nyborg-Mawent S.A zapewnia równe szanse i traktowanie wszystkich pracowników w celu zapobiegania dyskryminacji zarówno ze względu na grupę etniczną, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, pochodzenie, status społeczny i majątkowy, jak i przynależność do związków narodowych, orientację seksualną, niepełnosprawność lub wiek. Rekrutacja odbywa się wyłącznie na podstawie danych osobowych oraz kwalifikacji zawodowych, przydatności do pracy i wydajności.

Firma chroni swoich pracowników przed nękaniem w miejscu pracy, szczególnie w przypadkach wykorzystywania seksualnego, fizycznego lub psychicznego.
Nyborg-Mawent S.A zachęca do otwartego dialogu między swoimi menadżerami i pracownikami w oparciu o wzajemne zaufanie i szacunek.
Skargi dotyczące naruszeń praw człowieka, nierównego traktowania lub prześladowania w pracy są rozpatrywane w ramach procedury, którą w razie potrzeby można przeprowadzić anonimowo.

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest w firmie Nyborg-Mawent S.A najwyższym priorytetem. Firma zapewnia bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dzięki stosowaniu się do obowiązujących przepisów i regulacji, monitorowaniu procesów pracy i regularnemu identyfikowaniu związanych z nimi zagrożeń oraz ocenie ryzyka
i szans. Wnioski wynikające z tych ocen służą do eliminacji zagrożeń i minimalizowania ryzyka.

C. Związki zawodowe
Pracownicy firmy Nyborg-Mawent S.A mają prawo wstąpić do działającego w Firmie związku zawodowego
w ramach obowiązującego prawa.

D. Prywatność
Nyborg-Mawent S.A szanuje prywatność swoich pracowników i chroni ich dane osobowe w najlepszy możliwy sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Dane osobowe pracowników są gromadzone i przechowywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane dla efektywnej działalności zawodowej lub gdy jest to wymagane przez przepisy prawa.

II. Środowisko

Nyborg-Mawent S.A jest zaangażowany w ochronę środowiska i przyczynia się do redukowania emisji hałasu oraz emisji czynników szkodliwych poprzez ulepszenie procesu wytwarzania i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do oferty produktowej.

III. Uczciwe praktyki

A. Łapówki, prezenty, przysługi, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i konflikty interesów

Nyborg-Mawent S.A wymaga od wszystkich pracowników, aby nigdy, bezpośrednio ani pośrednio, nie oferowali, nie obiecywali, ani nie dawali łapówek urzędnikom publicznym i prywatnym partnerom biznesowym. Tyczy się to również przyjmowania i tolerowania łapówek oraz czerpania jakichkolwiek korzyści w wyniku takich praktyk.

Pracownicy firmy Nyborg-Mawent S.A nie mogą przyjmować ani wręczać prezentów lub robić przysług, które mogłyby zostać uznane za niestosowne wywieranie wpływu. Jeżeli wymiana prezentów jest zwyczajowa w jakimś obszarze kulturowym, może mieć to jedynie charakter symboliczny. Wartość posiłków i rozrywek musi mieścić się w rozsądnym zakresie i musi być zgodna z lokalnymi zwyczajami i tradycjami. Przysługi, prezenty i formy rozrywki nie mogą być oferowane, obiecywane lub wręczane, jeśli mogą zostać zinterpretowanie jako próba niewłaściwego wywarcia wpływu na urzędników publicznych lub prywatnych partnerów biznesowych.

Nyborg-Mawent S.A w żaden sposób nie wspiera prania pieniędzy. Firma utrzymuje relacje biznesowe z uznanymi partnerami, którzy prowadzą legalną działalność i których fundusze pochodzą z legalnych źródeł. Wszyscy pracownicy muszą zwracać uwagę na konkretne sygnały ostrzegawcze. Takim sygnałem może być na przykład odmowa podania pełnych informacji przez partnerów biznesowych lub chęć zapłaty gotówką.

Konflikty interesów mogą pojawić się, kiedy interesy osobiste, rodzinne lub inne są sprzeczne z interesem Nyborg-Mawent S.A. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do upewniania się, że ich własne, bezpośrednie i pośrednie, osobiste interesy nie mają wpływu na interesy firmy Nyborg-Mawent S.A.

B. Uczciwa konkurencja i wspomaganie lokalnego biznesu

Nyborg-Mawent S.A wspiera uczciwą konkurencję pomiędzy uczestnikami rynku w ramach obowiązujących zasad konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie partnerów biznesowych i klientów.

Pracownikom nie wolno:
– dostarczać informacji o cenach i innych warunkach sprzedaży, kosztach produkcji, wielkości sprzedaży i innych wrażliwych danych, które mogą mieć wpływ na konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami poza zwykłymi kontaktami sprzedażowymi z klientami,
– zawierać umów z konkurentami w celu wykluczenia któregoś z nich z rynku oraz bojkotowania, odmawiania prowadzenia interesów z określonymi dostawcami lub konkurentami,
– uzyskiwać wrażliwych informacji o konkurentach poprzez kradzież, przekupstwo lub przekazywanie fałszywych lub sfałszowanych danych lub jakiegokolwiek innego czynu niezgodnego z prawem w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Nyborg-Mawent S.A. wspiera lokalną przedsiębiorczość poprzez pierwszeństwo w korzystaniu z usług lokalnych biznesów.

C. Promowanie społecznej odpowiedzialności
Nyborg-Mawent S.A zachęca swoich dostawców i dystrybutorów do uwzględniania kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych oraz kryteriów dotyczących praw człowieka, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia odpowiedniej polityki w tym zakresie.

D. Własność intelektualna i poufność
Nyborg-Mawent S.A szanuje prawa własności intelektualnej zarówno partnerów biznesowych jak i konkurentów. Firma nie prowadzi działań naruszających prawa własności i nie uznaje podrabiania i piractwa. Pracownicy powinni chronić wszelkie informacje poufne partnerów biznesowych firmy. Dostęp do takich informacji mają wyłącznie ci pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków.

IV. Zaangażowanie i rozwój społeczności

Nyborg-Mawent S.A angażuje się w społeczność działającą wokół siedziby firmy.

Takie zaangażowanie obejmuje między innymi:

– wkład w projekty społeczne, kulturalne lub edukacyjne,
– utrzymywanie przejrzystych relacji z lokalnymi władzami i politykami, bez wywierania niewłaściwych wpływów i przekupstwa.

V. Egzekwowanie zasad

A. Zastosowanie
Niniejszy „Kodeks etyki” jest wiążący dla wszystkich pracowników i partnerów biznesowych Nyborg-Mawent S.A. bez względu na formę współpracy. Wszyscy są zobowiązani dochować należytej staranności, aby zasady te były przestrzegane.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia prawa, niniejszego Kodeksu lub zasad obowiązujących w Nyborg-Mawent S.A. Wszelkie zapytania dotyczące tych zasad lub doniesienia o ich naruszeniu powinny być adresowane do bezpośrednich przełożonych lub działu HR, w dowolnej formie (mailowa, telefoniczna, osobista). Pracownicy zgłaszający naruszenie w dobrej wierze nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji. Zgłoszenia są traktowane z należytą poufnością i są anonimowe.

B. Karanie za naruszenia
Naruszenie zasad określonych w niniejszym dokumencie karane jest naganą lub w poważnych przypadkach, zwolnieniem. Naruszenie obowiązującego prawa może skutkować wszczęciem postępowania karnego.

C. Dostępność
Niniejsze zasady są publicznie dostępne w Internecie i oraz w firmie. Pracownicy są informowani o powyżej opisanych zasadach przez dział HR przy nawiązaniu stosunku pracy lub innych form współpracy.