Wymagania środowiskowe

Dla dostawców

Niniejsze wymagania i mobilizacje w zakresie ochrony środowiska dotyczą Dostawców oraz wszystkich osób zatrudnionych przez Dostawców do realizacji Umowy dostawy usługi/wyrobu wykonujących pracę na rzecz Dostawców.

Wymagamy

 • Przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji dotyczących środowiska oraz aktywnego podejmowania działań przyczyniających się do jego ochrony;
 • W przypadku powstania sytuacji zagrożenia skażenia środowiska na terenie Nyborg-Mawent S.A.  (w tym m.in. spowodowanej awarią pojazdu), aby niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji pracowników zakładu oraz niezwłocznie przystąpić do usunięcia przyczyny i skutków awarii;
 • Zapewnienia aby wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne używane na rzecz i na terenie Nyborg-Mawent S.A. posiadały na opakowaniach czytelne oznaczenia (piktogramy) oraz aby był zapewniony dostęp do kart i charakterystyki substancji lub mieszanin niebezpiecznych;
 • Posiadania wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa pozwoleń lub zezwoleń dotyczących ochrony środowiska, które są niezbędne do prawidłowego realizowania umowy;
 • Usuwania powstałych podczas prac prowadzonych na rzecz i na terenie Nyborg-Mawent S.A. odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej;

Zachęcamy do

 • wdrażania działań minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko w prowadzonej  działalności na każdym etapie życia produktu czy usługi;
 • dopingowania własnych dostawców w zakresie podnoszenia świadomości o odpowiedzialności za środowisko oraz aby inicjowali własne programy jego ochrony;
 • Zapewnienia środków transportu utrzymanych w dobrym stanie technicznym oraz by spełniały wszystkie normy emisji;
 • Zapewnienia odpowiedniego poziomu segregacji i gromadzenia odpadów umożliwiających w jak największym stopniu ich przekazywanie do powtórnego wykorzystania;
 • dbania o minimalizację śladu węglowego pozostawianego w ramach prowadzonej działalności;
 • wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001.