Badania

Dział jakości

Laboratorium Działu Jakości Nyborg- Mawent S.A. pracuje w uznanym systemie jakości zapewniając żądany poziom parametrów dynamicznych, przepływowych, akustycznych i elektrycznych wentylatorów. Podstawowe parametry ruchowe każdego wentylatora wyposażonego w napęd podlegają obowiązkowemu sprawdzeniu i ocenie wg ustalonych procedur lub zgodnie z zamówieniem. Posiadane stoiska do wyznaczania wielkości przepływowych: wydajności, spiętrzenia oraz elektrycznych jak moc i natężenie prądu, prędkość obrotowa, poziom drgań, widmo drgań oraz  poziom ciśnienia akustycznego pozwalają na badania prototypów, modernizacje produkcji i bieżący nadzór nad produkcją w każdym stadium procesu technologicznego.

Badania przepływowe

Dla celów pomiarów przepływowych posiadamy stoiska umożliwiające badania wentylatorów o średnicy wlotu od 35 do 1600 mm zgodne z normą PN ISO 5801, ISO 13350. Zestaw przyrządów elektrycznych umożliwia pomiary mocy, prądów, poślizgu, częstotliwości sieci, oporów, prądów upływu i izolacyjności dla silników elektrycznych w zakresie do 315 kW przy częstotliwości 50Hz oraz 250kW przy częstotliwości 60Hz.

Posiadany przemienniki częstotliwości umożliwiające prowadzenie badań i sprawdzeń dla produktów zasilanych częstotliwością sieci 60 Hz dla mocy 250 kW, oraz pomiary dynamiczne i przepływowe z różnymi prędkościami obrotowymi.

Pomiary akustyczne

Do celów pomiarów akustycznych posiadamy zestaw akustyczny, którego jądrem jest SVAN 912AE umożliwia nam na wyznaczanie i kontrolowanie parametrów akustycznych urządzeń zgodnie z PN-EN ISO 11200, dobór produktów adaptacyjnych chroniących przed emisją hałasu takich jak tłumiki rurowe, rdzeniowe, kulisowe izolacje lub kabiny akustyczne.

Pomiary akustyczne wykonane mogą być również w miejscu zainstalowania wyrobów u klienta.

Pomiary elektryczne

  • pomiar stanu izolacji silnika
  • pomiar pobieranego prądu i mocy
  • pomiar oporu upływu prądu

Wyważanie wirników i całych układów napędowych

Dla celów produkcyjnych i dla zachowania jak najwyższej jakości produkowanych przez na wyrobów nasza firma posiada stacjonarne wyważarki firmy SCHENCK, które umożliwiają nam wyważanie dynamiczne wirników do klasy G 2,5.  Natomiast będąca na wyposażeniu naszego laboratorium przenośna wyważarka  SCHENCK  umożliwia wyważanie całego układu napędowego w łożyskach własnych  wentylatora, który może być  już zamontowany w instalacji.

Przy większych prędkościach obrotowych nawet nieznaczna asymetria mas wirującego elementu (poprzez nagromadzenie się czynnika przetłaczanego na wirniku )  powoduje stan niewyważenia, charakteryzujący się powstaniem dużej niezrównoważonej  siły  odśrodkowej.  Jednym  z  objawów  jej  oddziaływania  są  intensywne drgania wirnika, łożysk, kadłuba i fundamentów. Pogarszają one w znaczny sposób niezawodność maszyny i skracają jej żywotność.

Odwirowanie wirników

Będące na wyposażeniu Laboratorium stanowisko do odwirowań wirników, jest ostateczną kontrolą prawidłowości założeń projektowych i technologii wykonania wirników na etapie badań prototypu jak i produkcji wentylatorów z atestem ATEX.