Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Nyborg-Mawent S.A. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Ciepła  6,
e-mail: office@nyborg-mawent.com (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: abi@nyborg-mawent.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z kodeksem spółek handlowych, w szczególności art. 341 k.s.h. w celu prowadzenia Księgi Akcyjnej, w tym wydawanie odpisów i wyciągów z księgi akcyjnej, przez okres 10 lat po wykreśleniu z księgi akcyjnej.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. kancelarii notarialnej, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmiotom zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
  4. prawo wymienione w pkt a)-b) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Nyborg-Mawent  S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: “Ochrona danych osobowych”).