Ogólne warunki sprzedaży

NYBORG – MAWENT S.A.

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane także dalej: „OWS” regulują ogólne zasady sprzedaży produktów przez NYBORG-MAWENT S.A. z siedzibą w Malborku.
 2. Użyte w dalszej części OWS definicje oznaczają:
  1. Sprzedający — NYBORG-MAWENT S.A. z siedzibą w Malborku;
  2. Kupujący — przedsiębiorca w myśl art. 431 Kodeksu cywilnego dokonujący od Sprzedającego
   zakupów produktów, o których mowa poniżej w pkt d);
  3. Strony — Sprzedający i Kupujący;
  4. Produkty – wszelkie towary stanowiące przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Strony, zwane także dalej: „Towarem”;
  5. Zamówienie — oświadczenie woli osoby uprawnionej do reprezentowania Kupującego, zawierające w szczególności dokładne określenie produktów, tj.: nazwę i ilość produktów, a także dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane kontaktowe. Dopuszcza się skrócenie treści zamówienia w postaci potwierdzenia (akceptacji) treści oferty Sprzedającego;
  6. PPZ – pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożone Kupującemu przez Sprzedającego, zawierające w szczególności dokładne określenie produktów, będących przedmiotem sprzedaży, tj.: nazwa, ilość, wartość jednostkowa każdego z zamówionych produktów, łączna wartość zamówienia oraz cenę, sposób płatności, a także termin wydania produktów Kupującemu.
 3. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający jest uprawniony do zmiany treści OWS w każdym czasie.
 5. OWS zamieszczane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.nyborg-mawent.com/ows oraz są dostępne w siedzibie Sprzedającego, tj. uI. Ciepła 6 82—200 Malbork, a ponadto są załącznikiem w szczególności do każdej oferty składanej przez Sprzedającego, co jest równoznaczne z ich udostępnieniem Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Ewentualne ustne uzgodnienia Stron, co do odstąpienia od stosowania określonych postanowień niniejszych OWS, ich uzupełnienia lub wyłączenia, wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego i Kupującego pod rygorem nieważności.
 7. Umowa, której treść stanie się przedmiotem szczegółowych negocjacji pomiędzy Stronami, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, będzie miała pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim będzie zawierać uregulowania odmienne niż niniejsze OWS (umowa szczególna).

§2. Zamówienie, PPZ, zawarcie umowy

 1. Kupujący zamawia u Sprzedającego produkty posługując się nomenklaturą obowiązującą u Sprzedającego.
 2. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej — listu poleconego przesłanego na adres siedziby Sprzedającego – ul. Ciepła 6 82-200 Malbork lub drogą e-mailową. Kupujący składając zamówienie w drodze mailowej zobowiązany jest dodatkowo do przeprowadzenia w dniu jego złożenia weryfikacji czy dotarło ono do Sprzedającego. Złożenie zamówienia w sposób, o którym mowa w zadaniu 1 i 2 powyżej Sprzedający poczytuje za skutecznie złożone.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego OWS.
 4. Sprzedającego i Kupującego każdorazowo obowiązują OWS obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 5. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia (PPZ) przez Sprzedającego następuję w szczególności w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego.
 6. Sprzedający zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedłożyć Kupującemu PPZ lub złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu zamówienia.
 7. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia (PPZ) przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w OWS.
 8. Jakakolwiek zmiana dokonana po złożeniu zamówienia czy PPZ w szczególności zmiana przedmiotu umowy sprzedaży, terminów realizacji zamówienia możliwa jest tylko za zgodą drugiej Strony wyrażoną na piśmie.
 9. Sprzedający przyjmuje zamówienia w dni robocze, tj.: w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zamówienie złożone w innym czasie uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
 10. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami, które powstały po stronie Sprzedającego do momentu anulowania zamówienia, nie większymi niż wartość zamówienia.
 11.  Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od wpłacenia przez Kupującego odpowiedniej zaliczki. Kwotę zaliczki oraz termin jej zapłaty Sprzedający obowiązany jest wskazać Kupującemu przed złożeniem mu PPZ.
 12. Ogólne warunki handlowe lub inne ogólne warunki umowy obowiązujące w przedsiębiorstwie Kupującego nie będą stosowane nawet w sytuacji, w której zostały przekazane do Sprzedającego pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a Sprzedający nie wyraził sprzeciwu. Ich ewentualne zastosowanie wymaga wyraźnej zgody Sprzedającego wyrażonej, pod rygorem nieważności na piśmie.

§3. Wydanie produktów

 1. Miejscem wykonania umowy sprzedaży jest magazyn Sprzedającego, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 2. Wydanie produktów Strony potwierdzają podpisami na dokumencie wydania towarów, tj. na dokumentach magazynowych. W przypadku dostawy towaru do Kupującego, wydanie towaru kwitowane jest dodatkowo na dokumentach przewozowych.
 3. Z momentem wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
 4. Jeżeli miejscem wydania towaru jest magazyn Sprzedającego, Kupujący po wydaniu towaru obowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz ogólny stan techniczny. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do kwestii, o których mowa w zdaniu 1 powyżej, Kupujący sporządza stosowne zgłoszenie reklamacyjne, w którym wskazuje precyzyjnie przede wszystkim wszelkie zastrzeżenia związane z zamówieniem. Kupujący po sporządzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przekazuje go niezwłocznie Sprzedającemu, nie później niż w terminie 5 dni od daty wydania mu towaru, na następujący adres e-mail: reklamacje@nyborg-mawent.com
 5. Jeżeli Strony postanowiły, że Sprzedający dostarczy produkt Kupującemu do miejsca przez niego wskazanego, powyższe postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku wniesienia reklamacji, o której mowa w ust. 4 powyżej stosuje się postanowienia § 6 niniejszych OWS.
 7. Wniesienie reklamacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
 8. Podpis Kupującego na dokumencie wydania towaru, bez sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego, oznacza przeprowadzenie badań wskazanych w ust. 4 powyżej (sprawdzenie towaru) oraz przyjęcie towaru bez zastrzeżeń odnośnie jego ilości i jakości.

§4. Odbiór produktów

 1. Kupujący obowiązany jest do odbioru produktów w siedzibie Sprzedającego, tj. uI. Ciepła 6, 82-200 Malbork (odbiór produktów z magazynu Sprzedającego) w umówionym dniu lub w terminie 7 dni od daty poinformowania go, za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedającego o wykonaniu zamówienia.
 2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego produktów w terminie wynikającym z ust. 1 powyżej, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowania produktu („opłata składowa”) w wysokości 50 zł za 1 paletę o wymiarach 1200 mm x 800 mm za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Sprzedającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej opłaty, o której mowa powyżej w przypadku, gdy opłata ta nie pokryje poniesionej przez Sprzedającego szkody (odszkodowanie uzupełniające).
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie spowodowane jest:
  1. siłą wyższą, przez którą należy rozumieć okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności;
  2. okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący.

§5. Warunki finansowe

 1. Cena, sposób jej zapłaty, terminy płatności, waluta, rachunek bankowy Sprzedającego określone są w PPZ.
 2. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Do dnia zapłaty pełnej ceny towar pozostaje własnością Sprzedającego.
 4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu Kupującego i przesyłania mu ich drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający może obciążyć Kupującego odsetkami ustawowymi.

§6. Rękojmia i gwarancja

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu zostaje wyłączona.
 2.  Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany produkt na warunkach określonych szczegółowo w dokumencie: ,,Instrukcja obsługi produktu” w części: „Warunki gwarancji”.

§7. Poufność

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, tak w okresie obowiązywania umowy sprzedaży, jak również po jej wykonaniu, co do wszystkich informacji pozyskanych przy wykonywaniu umowy, a w szczególności informacji prawnie chronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Strony zobowiązują się ponadto do chronienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, nieujętych w publicznych rejestrach ani znanych publicznie – w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Stronami i ich kontrahentami, a także wszelkich informacji uzyskanych przez Stronę w związku lub przy okazji podjęcia i wykonywania obowiązków wynikających z umowy.
 3. Informacje poufne mogą być ujawnione osobom lub firmom współpracującym przy wykonaniu przedmiotu umowy sprzedaży, jednakże pod warunkiem pisemnego zobowiązania się tych osób lub firm do stosowania niniejszego paragrafu umowy.
 4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadku ujawnienia informacji poufnych wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla żadnej ze Stron w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie 2 art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”, Sprzedający – Nyborg-Mawent S.A. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nyborg-Mawent S.A. z siedzibą w Malborku, ul. Ciepła 6 82-200 Malbork. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Ciepła 6 82-200 Malbork,
  2. drogą e-mailową: abi@nyborg-mawent.com
  3. telefonicznie: (55) 646 63 00
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Nyborg—Mawent S.A. oraz prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1Iit. b) RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1Iit.c RODO;
  3. do realizacji innych, niż wskazanych powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj.: w celu marketingu bezpośredniego oraz w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także celu. prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów (tj. utrzymywania wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. w razie wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowych zgód — Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celach wskazanych w treści tychże zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w ust. 2, tj. co do zasady:
  1. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Administratorem umowy — przez okres obowiązywania umowy;
  2. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – przez okres i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  3. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
  4. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora — przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
 4. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności, tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, prawne, podmiot świadczący usługi IT, dostawca systemów informatycznych, podmiot świadczący usługę hostingu, firma utrzymująca konta poczty elektronicznej, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności; podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy, w celu zawarcia, a następnie realizacji umowy, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy Stron.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS wiążą Strony z chwilą otrzymania przez Kupującego PPZ.
 2.  Ewentualne spory pomiędzy Stronami powstałe w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze mediacji. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w terminie 21 dni od zaistnienia sporu, spór zostanie skierowany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 4. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsze OWS zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu NYBORG—MAWENT S.A. w Malborku Nr 1/2021 z dnia 13.01.2021

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jaskólski