NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn.” Dotacja na kapitał obrotowy dla NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 01.07.2020 r. -30.09.2020 r.

Wartość projektu: 360 440,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 360 440,43 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r.- 30.09.2020  r.

Logo
Logo
Logo