NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem projektu jest opracowanie i realizacja założeń Strategii Ekspansji na rynek Rosyjski.

Planowane efekty: zwiększenie udziałów na rynku EU oraz pozaeuropejskim, pozyskanie kontrahentów na rynku Rosyjskim poprzez realizację Strategii Ekspansji na rynek Rosyjski.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 24.05.2019 r. -14.09.2020 r.

Logo
Logo
Logo